คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อนันต์ นาวิไล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรณพ อัครนิธิยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภศิษฎ์ วาสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ทองเดช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงตา พลภานุมาศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ชรา สุวีระ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวก สุวรรณประเวก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิจิต รัตนทิฆัมพร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดลพร ใจโต
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 082-7276465
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ ปรมวานิช
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา กออุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปราณีต แก้วกำเนิด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณนาคกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระสามารถ อัคฺคปญฺโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ ญาณสุธี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เบอร์โทร : 089-0430850