สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกบัวสีชมพูบนพยัญชนะตัว “อ”