ปฐมวัย

นางสาวเอื้องฟ้า ท่าขุขันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางพัชรี อรุณศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาววรัญญา แย้มภิรมย์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุภัค สุขเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวดลพร ใจโต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนิลาวัลย์ พุฒตาล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจารุวรรณ คล้ายลึง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิตยา กุลศักดิ์
ครูพี่เลี้ยง