กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางปราณี ราชิวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางใจรัตน์ กองอรรถ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางยุพดี เชยชื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนันทิกา มะอิสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพรพรรณ พันธ์แตง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2