พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน
  4. จัดกระบวนการบริหารและการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน
  1. ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  2. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. โรงเรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
  4. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ