กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชุติรัตน์ บำรุงสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกมลวรรณ สุนิลบูรณ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2