ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

#โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) เดิมใช้ชื่อ โรงเรียนวัดช้าง(บ้านนาสามัคคี) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๕ อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีครู ๔ คน นายสุวิทย์ นิมิตรกุล เป็นครูใหญ่ การจัดการศึกษาเป็นไปแบบสมัยเก่า  กล่าวคือ ลักษณะชั้นเรียนเป็นศาลาวัดโล่งๆ  มีกระดานดำขาตั้งแบ่งเขตเป็นชั้นเรียน นักเรียนและครูที่สอนแต่ละชั้นจะมองเห็นกัน โดยตลอดทุกชั้นเรียนจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๘  นายสุวิทย์  นิมิตรกุล ครูใหญ่คนแรกย้ายไปโรงเรียนอื่น ต่อมามีครูใหญ่มาดำรงตำแหน่ง และจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมคือ  ใช้ศาลาการเปรียญของวัดทำการสอนต่อเนื่องกันมา  จนถึงปี  ๒๔๙๓  ซึ่ง นายจำลอง  เอี่ยมประมูล เป็นครูใหญ่ ได้ร่วมกับพระภิกษุ (พระครูภัทรกิจโกศล  อดีตเจ้าอาวาสวัดช้าง) พระภิกษุฝ้าย พรวัฒนา นายโต๊ะ ทวีทรัพย์   นายพรม  ชมศิริ   นายหวาด พิมพิพัฒน์  และ นายเปล่ง แดงงาม  ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนบ้านช้าง  ได้ริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนในที่ดินของวัด โดยการบริจาคเงินของประชาชนสมทบกับเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  สร้างอาคารไม้ ๒ ชั้นใต้ถุนสูงขนาด ๖ ห้องเรียน  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๖  สิ้นค่าก่อสร้าง  ๑๐๐,๓๐๐ บาท โรงเรียนได้ใช้อาคารหลังนี้เป็นสถานที่จัดการศึกษาเล่าเรียนจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๕

 • พ.ศ. ๒๔๙๙  โรงเรียนได้ขยายการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 • พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๐๓ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เปลี่ยนเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๗
 • พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๒๔ ขนาดชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน โดยประชาชนร่วมบริจาคสมทบอีก ๗๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอาคารหลังนี้ใช้เป็นโรงอาหาร
 • พ.ศ.๒๕๑๑จำนวนนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนอาคารเรียนไม่เพียงพอ จึงย้ายนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๗ ไปเรียนที่อาคารเรียนมิตรภาพ ๗๑  ซึ่งเป็นโรงเรียนสาขา สร้างโดยรายได้จากการโดดร่มดิ่งพสุธา ของมูลนิธิมิตรภาพไทย-อเมริกันนำโดยพันเอกสายหยุด เกิดผล(ยศขณะนั้น) ร่วมกับเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา คือนางสาวสำอาง ศิลาทอง และเงินงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  สร้างเป็นอาคารตึกชั้นเดียวขนาด  ๔ ห้องเรียน จำนวน ๓หลัง  โดยสร้างในที่ดินของวัดช้าง อยู่ติดกับถนนสุวรรณศร ระยะห่างจากอาคารเรียนเดิมไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑ กิโลเมตร
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔   เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน  จำนวน ๑ หลัง โดยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จำนวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท และบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จำนวน  ๑ หลัง
 • พ.ศ. ๒๕๒๐ สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔  เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน  จำนวน ๑ หลัง  ด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาจากแผนการจัดการศึกษาชาติพุทธศักราช ๒๕๐๓  เป็นแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๑  คือ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายกได้แบ่งแยกโรงเรียนวัดช้าง(มิตรภาพ๗๑ ) และโรงเรียนวัดช้าง (บ้านนาสามัคคี) ออกจากกันเป็นเอกเทศ โดยโรงเรียนวัดช้าง(มิตรภาพ ๗๑) เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมิตรภาพ ๗๑ (สำอาง  ศิลาทอง) เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เช่นเดียวกับโรงเรียนวัดช้าง (บ้านนาสามัคคี)
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงเรียนได้ขออนุญาตรื้ออาคารเรียนหลังแรก ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖   เนื่องจากสภาพชำรุดทรุดโทรมมากไม่สามารถซ่อมแซมให้มีสภาพที่ใช้การได้และสร้างอาคารเรียนแบบสามัญศึกษา ๐๓๐ เป็นอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้ ขนาด ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน จำนวนหนึ่งหลังแทน โดยงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจำนวน๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับสร้างอาคาร อเนกประสงค์แบบ ๒๐๑ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ ประชาชนร่วมบริจาคสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ขนาด  ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน ต่อเติมชั้นล่าง เป็นสมบัติของทางราชการ ๑ หลัง โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนห้องเรียน และใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนวัดช้าง (บ้านนาสามัคคี) ประชาชนให้ชื่อว่า อาคาร “เมตตาธรรม”
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง )
 • พ.ศ. ๒๕๔๓  พระครูธวัชภัทราภรณ์  เจ้าอาวาสวัดช้าง สร้างอาคารเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)  จำนวน ๑ หลัง  สิ้นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้เปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนใหม่ คือ นายสมศักดิ์  เพ็ชร์ประยูร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
 • พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นโรงเรียนนำร่องจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) และเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔)
 • พ.ศ. ๒๕๔๗  โรงเรียนรับการประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑  และได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๔๗ แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ  เป็นเงิน  ๑,๘๔๗,๘๐๐  บาท คืออาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ๑ หลัง ๔ ห้อง และส้วม แบบ สปช. ๖๐๔/๔๕   ๑ หลัง ๔ ห้อง
 • พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ให้เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   และได้รับคัดเลือกเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านนา
 • พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับงบประมาณจัดทำห้องคอมพิวเตอร์  ๑  ห้อง  จำนวน  ๒๕  เครื่อง   เป็นเงิน๖๒๑,๐๐๐  บาทและเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล  เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐  บาท
 • พ.ศ.๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบ ๒ ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
 • พ.ศ. ๒๕๕๑  โรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการโรงเรียนยุวทูตความดี ตามโครงการส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน และเป็นโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • พ.ศ.  ๒๕๕๒  โรงเรียนได้ต่อเติมกันสาดหน้าอาคารเรียน(อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ขนาดความยาว ๒๔  เมตร  กว้าง  ๒.๕  เมตรและโรงเรียนได้ต่อเติมกันสาดหน้าอาคารเรียน (อาคารคารวธรรมชั้น ป.๑-๒) ขนาดความยาว ๒๓  เมตร  กว้าง  ๔.๕  เมตร  โรงเรียนประสบความสำเร็จในด้านการจัดการศึกษา ดังนี้

##########–  โรงเรียนชนะเลิศผ่านเกณฑ์การประเมินระดับจังหวัดได้รับโล่รางวัล “สุดยอดส้วมสาธารณะดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๒   ประเภทส้วมสถานศึกษา” จาก นายปรีชา  กมลบุตร ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๒

##########– โรงเรียนชนะเลิศ “ สุดยอดส้วมแห่งปี” ระดับเขตของศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๒  ประเภทส้วมในสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา  จากนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ให้ไว้ ณ วันที่ ๗  กันยายน  ๒๕๕๒

##########– โรงเรียนเป็นตัวแทนระดับเขต  เข้าประกวดส้วมสาธารณดีเด่น  ในระดับภาคกลางประเภทโรงเรียนประถมศึกษา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศส้วมสุดยอดแห่งปี  ๒๕๕๒ ระดับภาคกลางภาคและภาคตะวันออก

##########–  โรงเรียนชนะเลิศผ่านเกณฑ์การประเมิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครนายกในโครงการ “ส้วมสุขสันต์” และเป็นตัวแทนประกวดระดับประเทศต่อไป

##########– โรงเรียนชนะเลิศผ่านเกณฑ์การประเมิน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครนายกในโครงการโรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี  และเป็นตัวแทนระดับอำเภอเพื่อเข้ารับการแข่งขันในระดับจังหวัด

##########–  โรงเรียนชนะเลิศการประกวด  โครงการโรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ปี ๒๕๕๒ โรงเรียนขนาดนักเรียน ๕๐๑ – ๑,๐๐๐  คน ประกาศ  ณ วันที่  ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๒

##########–  โรงเรียนได้รับโล่เป็นเกียรติคุณที่ได้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา “ด้านห้องเรียนคุณภาพ” จนประสบผลสำเร็จสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  จากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครนายก นางสาวศศิธร  วงษ์เมตตา ให้ไว้ ณ วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๒

 • พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนก่อสร้างลานกีฬา “โสภณนาคกิจ” งบประมาณจากการบริจาคสมทบทุน โดยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบ ๓ และโรงเรียนประสบความสำเร็จในด้านการจัดการศึกษา ดังนี้

##########– โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากกระทรวงสาธารณสุข

##########–  โรงเรียนมีผลการประเมินดีเยี่ยม อันดับ ๑ โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

##########–  โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดคุณภาพระดับ เหรียญทอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

##########– โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จังหวัดนครนายก

 • พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สพฐ. ๑  และ โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดคุณภาพระดับ เหรียญทอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สพฐ.1 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างส้วมแบบนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ๓๓๖,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่จ้างก่อสร้าง ๓๓๖,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ ผอ.สมศักดิ์  เพ็ชร์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ดร.จำลอง  เรียงศรีเจริญพร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการพัฒนา ดังนี้

##########– ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๖ และงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ เคลื่อนที่สำหรับครู โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว) ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๖ ชุด เป็นเงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาท

##########– ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประเภทงบลงทุนเป็นค่าก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงแล้วเสร็จวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

##########– ได้รับงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) จำนวนเงิน  ๑๘๐,๐๐๐ บาท (๑๖ รายการ)

##########– ได้รับงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการ ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวนเงิน ๔๓,๗๐๐๐ บาท ติดตั้งควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนแทนของเดิมที่ชำรุด