คณะผู้บริหาร

นายสัมพันธ์ ญาณสุธี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจินตนา สุพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา