กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ แก้วพวง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพัชรวรรณ เอื้อดี
ครู คศ.3

นางอัจฉราวดี พุฒซ้อน
ครู คศ.3

นางนุชนารถ ประเสริฐศิลป์
ครู คศ.3

นางสาวนิษา ตะเคียนงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุชาวดี แย้มภิรมย์ศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1