วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)

โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)  มุ่งพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
รักษาวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 


ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)

  นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”