กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรวรรณ เกิดสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนราธิป จันขุนทศ
ครู คศ.1

นางสาวธราธิคุณ ระหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอธิวัฒน์ เพ็งคำแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวชุติมา กลิ่นขวัญ
ครูอัตราจ้าง