กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเอกรัฐ อดิเทพสถิต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรริยา รักษาศีล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายปิยวัฒน์ พิมพ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวอรัญญา ภูมิมิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายภูมิพัฒน์ ประเสริฐศิลป์
ครูอัตราจ้าง